مقالات علمی

Brain Development in Preterm Infants Assessed Using Advanced MRI Techniques

Infants who are born preterm have a high incidence of neurocognitive and neurobehavioral abnormalities, which may be associated with impaired brain development.

Advanced magnetic resonance imaging (MRI) approaches, such as diffusion MRI (d-MRI) and functional MRI (fMRI), provide objective and reproducible measures of brain development. Indices derived from d-MRI can be used to provide quantitative measures of preterm brain injury.

Although fMRI of the neonatal brain is currently a research tool, future studies combining d-MRI and fMRI have the potential to assess the structural and functional properties of the developing brain and its response to injury.

March 2014
Nora Tusor, Tomoki Arichi, Serena J. Counsell, and A. David Edwards

 

ارزیابی تکامل مغز در نوزادان نارس با استفاده از تکنیک پیشرفته MRI

نوزادانی که نارس متولد می شوند شیوع بالایی از اختلالات شناختی و رفتاری دارند، ممکن است همراه با اختلالات تکامل مغزی باشد.

روشهای پیشرفتهMRI  (d-MRI) و  MRI  فانکشنال (fMRI)، مقادیرقابل تجدید و از تکامل مغزی را نشان میدهند. اندکسهای بدست امده از  d-MRIمیتواند برای اندازه گیری کمی آسیب مغز نوزاد نارس بکاررود.گرچه fMRI مغز نوزادان اخیرا فقط در تحقیقات استفاده میگردد اما مطالعات آینده با ترکیبی از    d-MRIو  fMRIتوانایی ارزیابی خواص ساختمانی و فانکشنال مغزی را در مغز در حال تکامل و پاسخ های ان را به اسیب خواهد داشت.

(اصل مقاله در مرکز تحقیقات سلامت نوزادان موجود است)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا